Аскольд и Дир против Рюрика - Игорь Иванович Бабанов
https://proshkolu.info/


Логин

Регистрация
Пароль
Забыли пароль?
http://proshkolu.info/

  О портале   Реклама   ТОП-100 школ   ТОП-100 участников   Рейтинги `Источника знаний`  

http://totaltest.ru/?promo=proshkolu&utm_source=site&utm_medium=proshkolu&utm_campaign=250x50 (edited)

https://ginger-cat.ru?from=proshkolu

https://diso.ru/?promo=proshkolu&utm_source=site&utm_medium=proshkolu&utm_campaign=250x50

https://mogu-pisat.ru/kurs/uchitel/?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=1759325ГЛАВНАЯ

ВСЕ ШКОЛЫ

НА КАРТЕ

КЛУБЫ

КОНКУРСЫ

БИБЛИОТЕКА

ИСТОЧНИК ЗНАНИЙ

ПОМОЩЬИгорь Иванович Бабанов


КАБИНЕТ

ФАЙЛЫ

БЛОГ

ДРУЗЬЯ

ШКОЛЫ

ОБЩЕНИЕ

НАСТРОЙКИ

ЗАКЛАДКИ
Вы здесь:  Игорь Иванович Бабанов / Блог / Аскольд и Дир против Рюрика


ЗАПИСЬ #1584

КОММЕНТАРИИ (1)

ОБСУДИТЬ

В ЗАКЛАДКИ


12 июля 2018, 09:53, автор - хозяин блога
Игорь Иванович Бабанов

Аскольд и Дир против Рюрика


 
О ВарязЪхъ. Имаху дань Варязи, приходяще из заморiа на СловенЪхъ, рекше на Новогородцехъ, и на Мещерехъ, и на Кривичехъ отъ мужа по бЪлЪ и вЪверици. 
О Казарехъ. А Казари имаху дань на Полянехъ, и на СЬверянехъ, и на Вятичахъ по бЪлЪ, рекше по вЪкшЪ, съ дыма. 
Въ лЪто 6367. Въсташа Словене, рекше Новогородци, и Меря, и Кривичи на Варяги, и изгнаша ихъ за море, и не даша имъ дани, начаша сами себЪ владЪти и городы ставити; и не бЪ въ нихъ правды, и возста родъ на родъ, и рати, и плЪненiа, и кровопролитiа безпрестани. И по семъ събравъшеся рЪшa къ себЪ: «поищемъ межь себе, да кто бы въ 
 
насъ князь былъ и владЪлъ нами; поищемъ и уставимъ таковаго или отъ насъ, или отъ Казаръ, или отъ Полянъ, или отъ Дунайчевъ, или отъ Варягь». И бысть о семь молва велiа: овЪмъ сего, овЪмъ другаго хотящемъ; таже совЪщавшася послаша въ Варяги. 
Въ лЪто 6367. Въ лЪто 6368. Въ лЪто 6369. При МихаилЪ и Василiи царема и при Фотiи патpiapcЪ прiидоша Словене, рекше Новогородци, и Меря, и Кривичи, Варегомъ рЪша: «земля наша велика и обилна; поидите владЪти нами». Они же бояхуся звЪринаго ихъ обычаа и нрава, и едва избрашася три браты. 
Въ лЪто 6370. О князЪхъ русскихъ: О РюрикЪ, и СинеусЪ и Тривори. Поидоша изъ НЪмець три браты со всЪмъ родомъ своимъ, Рюрикъ, Синеусъ, Триворъ; и бысть Рюрикъ старейшина въ НовЪгородЬ, а Синеусъ старейшина бысть на БЪлЪозерЪ, а Триворъ во ИзборцЪ. И отъ тЪхъ Варяговъ находниковъ прозвашася Русь, и оттолЪ словеть Русскаа земля, иже суть Наугородстiя людiе и до нынЪшняго дне, прежде бо нарицахуся Словене, а нынЪ Русь отъ тЪхъ Варягъ прозвашася: сице бо Варязи звахуся Русью. 
Въ лЪто 6371. Михаилъ царь съ Вардою кесаремъ иде Болгарь воевати: бЪ же тогда гладь въ Болгарехъ. Болгари же убояшася и просиша христiане быти. Пpiиде же въ Царьградъ князь ихъ и вси бояре его; крести же его и пpiать его отъ купЪли царь Михаилъ, и нарече имя ему Симеонъ, и вси бояре его крестишася, и отпусти ихъ во своя съ великою честiю. И тако весь родъ Болгарьскiй святое крещенiев вoспрiaть. 
Въ лЪто 6372. Убiенъ бысть отъ Болгаръ Осколдовъ сынъ. Того же лЪта оскорбишася Новгородци, глаголюще: «яко быти намъ рабомъ, и много зла всячески пострадати отъ Рюрика и отъ рода его». Того же лЪта уби Рюрикъ Вадима Храбраго, и иныхъ многихъ изби Новогородцевъ съвЪтниковъ его. 
Въ лЪто 6373. Преставися Синеусъ и Триворь. Синеусъ и Триворъ умроша бездЪтни, и пpia власть Рюрикъ обою брату, и нача владЪти единъ, и раздаде грады племенемъ своимъ и мужемъ: овому Полтескъ, иному Ростовъ, иному же БЪлоозеро. Того же лЪта родися Рюрику сынъ, и нарече имя ему Игорь. Того же лЪта воеваша Асколдъ и Диръ Полочанъ и много зла сътвориша. 
Въ лЪто 6374. Иде Асколдъ и Диръ на Греки. Царемъ же Михаилу и Василiю отшедшимъ на Агаряны воевати, и дошедшимъ имъ Черныа рЪки, посла къ нимъ епархъ, глаголя, яко Русь идетъ на Царьградъ въ двоюсту и множае кораблей. Они же възвратишася, и едва внидоша въ градъ, и съ патрiархомъ Фотiемъ приходяще къ церькви святЪй Богородици Влахерну, и изнесше ризу пречистые Богородици съ плачемъ и съ слезами многими и край еа въ море омочивше. БЪ бо тогда море тихо велми, и егда омочиша ризу, и aбie възста буря зЪлна, и разби множество кораблей, и потопи безбожную Русь. 
Въ лЪто 6375. Възвратишася Асколдъ и Диръ отъ Царяграда въ малЪ дружинЪ, и бысть въ KieвЪ плачь велiй. Того же лЪта бысть въ KieвЪ гладъ велiй. Того же лЪта избиша множество ПеченЪгъ Осколдъ и Диръ. Того же лЪта избЪжаша отъ Рюрика изъ Новагорода въ Kieвъ много Новогородцкыхъ мужей. 
Полное собрание русских летописей. Том 09. Летописный сборник, именуемый Патриаршей или Никоновской летописью. СПб, 1862  
https://vk.com/wall356899293_2440  
https://vk.com/doc399489626_469476010  
 
…Въ лЪто же 6373 многая моужi от НовЪгърада а от Пълъскъва а iныя вЪсi СловЪнъскыя оутечЪ на Русь Полянъскую въ Кыевъ гърадъ къ Ольдiру же а къ родiчю СловЪнъскаму Осъкълоду бо ПолянЪ же суть съродiчЪ СловЪнЪмъ А гълаголютъ же бо не бытi рабъмъ оу Рурiка а рода Ъго 
Въ тоЪ же лЪта 6373 прiiдохъ Олъдiръ съ ОсъкълодЪмъ на Пълочанъ Рурiковыхъ А мъногая зъла сътъворi А Роалда едъва не оубi А нЪкiiхъ варязЪй iже от Нурманъ въ пълънъ iмаашЪ А мъногая кълЪтi въ ПълътъскЪ пожьгоша а чадь iзбi 
В год 865-й многие мужи из Новгорода и Плескова (Пскова) и других селений словенских убежали (оутечЪ) в Русь Полянскую, в город Киев, к Олдиру (Диру) и к их родичу словенскому Аскольду, потому что поляне - родственники словенам (бо ПолянЪ же суть съродiчЪ СловЪнЪмъ). И говорят (гълаголютъ же), что не хотят быть рабами у Рюрика и рода его (не бытi рабъмъ оу Рурiка а рода Ъго). 
В тот же год 865-й пришли (прiiдохъ) Олдир с Аскольдом на полочан Рюриковых (на Пълочанъ Рурiковыхъ) и много зла сотворили, а Руальда (Роалда – ранее про Руальда упоминается в том же 865г.: В год 865-й начал (зача) княжить (cЪдЪтi) Рюрик в Новгороде, и его жена Ефанда с дочерью Ингигердой с ним же. И стал (поча) земли словенские раздавать родственникам своим: племяннику (нЪтiю – племянник по брату) Хальгарду (в дальнейшем Олег II) отдал (въдаяшЪ) Ладогу (Ладожъ), а другому племяннику, Ульву, отдал Белоозеро (БЪлеЪзЪрь), это дети-сироты (сiры чада) Синеуса (СiгънЪтръвЪ), племяннику (нЪтiю) Карлу отдал Изборск (Iзъборъсть), а другому племяннику, Руальду, - Полоцк (ПълътЪскъ), это дети-сироты Трувора) чуть не убили (едъва не оубi). И некоторых варягов-норманнов взяли в плен (нЪкiiхъ варязЪй iже от Нурманъ въ пълънъ iмаашЪ). И много домов в Полоцке сожгли и народ избили (А мъногая кълЪтi въ ПълътъскЪ пожьгоша а чадь iзбi)…(В другом месте БИ гл.XI говорится: В год 865-й от РХ пошли Аскольд и Дир на полочан и кривичей, и подчинили их, и дани возложили на них, и дружину оставили у полочан...И в тот же год Аскольд стал готовиться к наступлению на своего брата-единоплеменника Родерига и хотел идти зимой на Ладогу, но помешали сильные морозы, и ушел он обратно, гонимый прочь непогодой - …Въ лЪто 6373 поiдохЪ Айскалъдъ а Олъдiръ на Пълочанъ а КърiвiчЪ а прiмучаа iхъ А данi възъложi на нь А дъружiну оуставЪ на пълочанЪхъ…А въ тоЪ же лЪта iзъпълъчiся Айскальдъ на адЪлъфiя прicъняго своя на РодЪрiга А мъняшЪ гърястi къ Ладожью АцЪ помЪха въста Бо мъразi вЪлii зiмоу бысть А поiдоста въспрь от нЪгодi. - В Никоновской летописи: Того же лЪта воеваша Асколдъ и Диръ Полочанъ и много зла сътвориша – при этом про Рюриковичей напрямую не упоминается). 
 
…Въ лЪто 6375 прiiдЪ Осколодъ на КрiвiчЪ (на КрiвiчЪ) а дань възъложi на нь А повелЪ Рурiку данi не даятi 
…В год 867-й пришел Аскольд к кривичам и дань возложил на них. И повелел дани Рюрику не давать 
Будинский изборник IX-XIV вв.: Арамейская Библия и Аскольдова летопись: Под общей редакцией академика Ю.К. Бегунова. Редактор Владимир Егоров. Великий Новгород: ООО «Типография «Виконт», 2014. 343с.  
https://vk.com/doc399489626_464573375  18Мб pdf 
https://www.twirpx.com/file/2385856/  
history-fiction.ru/books/all_1/section_0_1/book_4912/ОБСУЖДЕНИЕ


Николай Прокофьевич Скуратов2018-07-12 20:20:57 - Николай Прокофьевич Скуратов
Исчерпывающая информация по истории Рюрика! Однако, при чём здесь патриарх Фотий, если Русь крестили ещё через сто лет?

Прокомментируйте!

Выскажите Ваше мнение:

Зарегистрироваться  Copyright © ПроШколу.ру 2007-2018. Все права защищены.   О проекте | Реклама | Статистика | Контакты | Translate
Использование материалов данного ресурса допустимо только с письменного разрешения администрации сайта.

Поиск по порталу

Новые комментарииЯ думаю, что чёрный чугун должен быть чёрным, а серый серым. Может я и не прав, но попробуйте доказать обратное. По поводу сковородок вам сюда: http://clck.ru/DpsW3 Там есть опровержение вашим словам - цитирую... - Чугунная сковорода служит до неприличия долго. Ее практически невозможно испортить. Еда, которая готовится на этой сковороде, не пригорает, равномерно пропекается и приобретает золотистый красивый цвет. Именно поэтому это лучший выбор для приготовления блинов, оладьев, сырников. Невозможно пожарить картошку, грибы, гренки, мясо с таким изумительным вкусом и таким внешним видом ни на одной сковороде, кроме чугунной. Чугун имеет пористую структуру и со временем только приобретает дополнительные защитные свойства. Большинство поваров и врачей считают, что пища, приготовленная на чугунной посуде, более полезна, в ней увеличивается содержание усваиваемого организмом железа. Чугун не боится кислот, поэтому на нем можно даже тушить овощи в лимонном соке, не боясь повредить сковороду.
Благодарю, дорогая Ольга Николаевна!
))) А может быть это и правильно - не обременять образом суждения бескорыстно лишенные мудрости))
))Ну, по порядку)) Дорогая Марина Осиповна, я не только люблю избранных)) Похоже, что Вы не так давно на портале, и уже были дискуссии на подобные темы. Поэтому скажу кратко: Есть любовь и на луче строгости. У Вас не верные представления о Пифагоре. Почитайте, что-ли Полиистра. Да, он отбирал людей в свою школу, но не по принципам высокомерия, а совершенно по другим... Верно сказано, Александр Владимирович, нужна информация!)) А ногти надо подстригать))) Уважаемый Спутник, Вы, как-то опять не на орбите))) За Христа не тревожусь, любезная Инна Викторовна, а вот за некоторых граждан, иногда волнуюсь)) )))Уф, Александр Леонидович, кто, все же сказанул? И чаво ФСЁ?)))
Да никак!! Так же.как вода в водопроводе - вам покажут современнейшие очистные сооружения, а если что-то где-то у нас порой... то попробуйте проверить!! Заплатите, и получите результат вполне себе... Это уж наверняка! Так и здесь, всегда можно найти другую, более подходящую причину вашего недуга... В смысле - сам виноват!
http://www.hnh.ru/health/2010-08-24-3

 http://www.roscomsport.com/

https://proshkolu.ru/user/robot/blog/568472/

https://roscomsport.com/

https://roscomsport.com/