text - Наталия Алексеевна Белик
26-27 октября буду проводится плановые работы
возможны перебои в работе портала
https://proshkolu.info/


Логин

Регистрация
Пароль
Забыли пароль?
http://proshkolu.info/

  О портале   Реклама   ТОП-100 школ   ТОП-100 участников   Рейтинги `Источника знаний`  

http://totaltest.ru/?promo=proshkolu&utm_source=site&utm_medium=proshkolu&utm_campaign=250x50 (edited)

https://ginger-cat.ru?from=proshkolu

https://diso.ru/?promo=proshkolu&utm_source=site&utm_medium=proshkolu&utm_campaign=250x50

https://mogu-pisat.ru/kurs/uchitel/?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=1759325ГЛАВНАЯ

ВСЕ ШКОЛЫ

НА КАРТЕ

КЛУБЫ

КОНКУРСЫ

БИБЛИОТЕКА

ИСТОЧНИК ЗНАНИЙ

ПОМОЩЬ

 МАТЕРИАЛЫ
 ▫ Творческие проекты учащихся
 ▫ Кружковая работа.`Археология `.
 ▫  С праздником !!!
 ▫ Родные просторы Казахстана
 ▫ Особенности модульного обучения
 ▫ Современные педагогические технологии
 ▫ Методика проблемного обучения
 ▫ конкурсы
 ▫ Великий Шелковый путь . Дополнительный материал к уроку
 ▫ карты ВШП
 ▫ Внеклассная работа по предмету
 ▫ Батыры казахской степи
 ▫ Исторические личности(дополни- ительный материал)
 ▫ средневековые государства на территории Казахстана
 ▫ История Казахстана 6 класс .Схемы-задания.
 ▫ 70 - летие Битвы за Москву
 ▫ мои фото
 ▫ праздники
 ▫ все с флешки


Статистика


 Просмотров: 61899
 Посетителей: 32536
 Подробности

Наталия Алексеевна Белик

Папка "Файлы пользователя"КАБИНЕТ

ФАЙЛЫ

БЛОГ

ДРУЗЬЯ

ШКОЛЫ

ОБЩЕНИЕ

НАСТРОЙКИ

ЗАКЛАДКИ

Без названия
Астана-моя столица
  Технология проектного обчения

 Тесты для прерки   9 класс
Тесты для прерки   9 класс.РАЙОНО
Без названия

 text
Семейдегі жарты асырлы жарылыс зардабы 116 Чернобыль апатына те
   0 573

Кеше Мемлекет басшысы Нрслтан Назарбаев Ядролы энергияны ауіпсіз жне инновациялы масатта пайдалану мселелері жніндегі Киев саммитіні пленарлы отырысында сз сйледі.

Биыл 26 суірде Чернобыль атом электр стансысында лемдегі е ірі ядро­лы техногендік апат орын аланына 25 жыл толатынына тоталып ткен Прези­дент Н.Назарбаев: «Асырып айтанды емес, Чернобыль апаты бкіл лемді атом­ды бейбіт масатта пайдаланудаы а­уіпсіздік мселесімен шындап ай­на­лысуа мжбр еткен рекетті бастауына айналды. Чер­но­быль апатын жоюа жз мы­даан адам атысты, оларды ара­сында 32 мынан астам азастанды жмыс істеді. Оларды кбі денсау­лы­та­рынан айырылды, біразы мірімен ош­тасты. Чернобыль асіреті яд­ро­­лы ра­диация серіні жаымсыз сал­­дар­ла­рын естіп-білген азастандытар ара­­сын­да лі кнге дейін ауыр а­был­да­на­ды. азастан жерінде лемдегі е лкен Се­мей ядролы сына полигоны рекет еткен. Жарты асыра жуы уаыт бойы онда 456 ядролы жарылыс жа­сал­ды, бл 116 Чернобыль апатыны зар­да­бы­на те. лемдік оамдасты осы ор­ы­нышты трагедияа лі кнге дейін ба­а­сын берген жо. Бл сынатарды сал­­дар­лары лі де за уаыт сезілетін бо­лады», – деп, азастан Президенті ретінде ол ойан алашы Жарлы­тарды бірі Се­мей ядролы полигонын жабу туралы ­жат боланын айтып тті. Президент мд­де­лі барлы халыаралы йымдар мен мем­лекеттерді 2011 жыл­ды азан айын­да азастанда Се­мей по­лигоныны жа­был­анына 20 жыл то­луы­на орай тетін «Яд­ролы арусыз лем форумы» атты ха­лы­аралы форума шаырды.

Елбасы атап ткендей, АЭС пен баса да азаматты атомды нысандарды а­уіп­­сіздігі жаанды ядролы ауіпсіз­дікті ма­ызды рамдасы ретінде мо­йын­далуы керек. Атом энергиясы ны­сан­дары а­уіп­сіз­дігіні бірыай, ата ж­не ха­лы­ара­лы дегейде мойындалан стан­дарттары мен белгілерін жасап шы­ару керек, олар ата трде саталмаан жа­дайда лем­дегі бірде-бір АЭС пай­далануа берілмеуі тиіс. «Бгін таы да, бдан 25 жыл брыны трізді лем ал­дында атом энергиясыны ауіпсіздігі м­селесі ткір тр. Жапонды «Фу­ку­си­ма» АЭС-індегі ттенше жадай мны айылы мысалы болып табылады. Ол атом энергетикасын дамыту саласында жа­анды туекелдерді басаруды жал­­пы­п­ланеталы механизмдері тапшы екенін ай­ын крсетті. Сір, АЭС ры­лысыны ал­даы жоспарында принципті трде жаа кзарастар ажет шыар. Бл сіресе осы са­лада бл уаыта дейін тжірибесі бол­маан, атом энергиясын дамыту ниетіндегі ел­дер ескеру шін керек. стіміздегі а­сыр­ды ортасында лемні 50-ге жуы елі атом стансыларын орналастыруды ой­лас­тыруда. Кез келген АЭС-тегі ядролы апат­ты жаымсыз салдарлары міндетті тр­де транс­ше­каралы лшемдерге ие бо­лады. Осыан байланысты АЭС-ті жне з­ге азаматты атомды нысандарды а­уіп­сіздігі жа­анды ядролы ауіпсіздікті ма­ызды ­раушысыны бірі ретінде танылуы ке­рек», – деді Елбасы.

АЭС пайдаланушы мемлекеттер мен ком­панияларды толы клемде з хал­ын жне халыаралы оам­дас­тыты кез кел­ген, тіпті здеріні ядролы объек­­ті­ле­рін­дегі е елеусіз оиа туралы тез арада ха­бардар етуге міндеттеу а­жет. Осы зады талапты бзан жадайда а­та санкция а­растыру керек. Атом энер­гетикасын да­мы­тушы елді кіметі зге мемлекеттерді экономикалы мд­де­леріне жне жаан­ды экологияа н­сан келтіргені шін то­лы жауап­кер­ші­лікті алуа дайын болулары ке­рек. а­застан Чернобыль АЭС-іне ар­нал­ан ха­лыаралы жобаны аятау шін аржы блетін болады.

Киев саммиті аясында Мемлекет бас­шы­сы Нрслтан Назарбаев Еуропалы ко­миссияны президенті Жозе Мануэль Бар­розумен, Б-ны Бас хатшысы Пан Ги Мун­мен, Украина Президенті Виктор Яну­ко­вичпен кездесті.

Кеше Президент Н.Назарбаев Эсто­ния­а ресми сапары барысында Эстония Президенті Томас Ильвеспен, Эстония пре­мьер-министрі Андрус Ансиппен ж­не пар­ламент спикері Эне Эргмамен кездесіп, кі­метаралы, мекемеаралы ж­не ком­мер­циялы компаниялар де­гейінде екі­жаты жаттара ол ойылды.

Кадриорг сарайында Эстония Респуб­ли­­касына мемлекеттік сапармен келген азастан Президенті Нрслтан Назар­баевты арсы алуды ресми рсімі тті. Пре­зиденттер Н.Назарбаев пен Т.Ильвес бір­ге суретке тсіп, сыйлытар алмасты. Н.На­­зарбаев рметті онатар кітабына з олтабасын алдырды.

Елбасы Н.Назарбаев Эстония Респу­бли­­ка­сыны Президентімен болан ке­ліс­­­сз­дер­ден кейін Кадриорг сарайында ткен бас­пасз мслихатында Эстония Пре­­зи­денті Т.Ильвесті азастана са­пармен ке­луге шаырды.

«Саяси трыда бізді зара арым-а­­тынасымыз арынды дегейде. Елі­міз ЕЫ-а траалы еткен кезеде олдау біл­діргені шін біз Эстонияа алыс айта­мыз», – деді Президент. Ел­басы екі ел ара­сын­даы сауда-эконо­ми­калы ынтыма­тас­тыты жандандыру керектігін айта ке­ліп, бгін ол ойылан келісімдер алдаы уа­ытта азастан мен Эстония ара­сын­даы арым-аты­нас­ты ныаюына жне оны олдауа к­мектеседі деген сенімін біл­дірді. Сон­дай-а Елбасы Н.Назарбаев Эс­тония к­сіп­керлерін азастандаы ин­вес­ти­циялы жобаларды жзеге асы­ры­луы­на атысуа шаырды. «Біз Еуро­ода­пен кбірек сауда жасауа деген тал­пы­ны­сы­мызды олдааны шін Эстонияа алыс айтамыз жне осы негізде азір небрі 74 мил­лион долларды рап тран сау­да-эко­номикалы бай­ла­ны­с­та­ры­мызды к­те­руіміз керек. Бл – те тмен кр­сеткіш, ал з­ара инвестиция бгінгі тада жо», – де­ді Н.Назарбаев. Оны атап туінше, а­за­стан ртрлі жктерді, соны ішінде энер­гия тасымалдаушы­лар­ды тиеу шін эс­тон порттарын пай­да­лануа мд­делілік та­нытып отыр.

Сонымен бірге азастан мен Эсто­ния Пре­зиденттері студент алмасу ту­ра­лы уа­даласты. Бл туралы азастан Пре­зиденті Нр­слтан Назарбаев Эс­тония Президенті Томас Ильвеспен бол­ан кездесуден кейін Кадриорг са­ра­йында ткен баспасз мс­ли­хаты ба­ры­сында млім етті. «Біз жоары тех­но­ло­гиялар саласында, сіресе Эсто­ния­даы «электронды кіметті» дамуы, ай-ти технология мен студенттер алмасу ж­ніндегі оыту бадарламасы саласында т­жірибе алмасуа мдделілік біл­діреміз», – деді Н.Назарбаев. Енді кі­мет­аралы ко­мис­сия аталмыш уа­даластыа сйкес осы баытта жмыс істейтін болады. Сон­дай-а азастан мен Эстония арасында ин­вестицияларды зара олдау мен ор­ау туралы келісімге ол ойылды. Бл ке­лі­сім азастан Республикасы мен Эстония Рес­публикасы арасындаы зара тиімді сау­да-эко­но­ми­калы жне ылыми-тех­ни­калы ын­ты­матастыты дамытуа ы­пал ететін з­ара тиімді капитал юды ж­зеге асыру шін олайлы жадай жасау ма­сатында жа­салып отыр.

9.04.2011 / 20:17
Чернобыль апаты бкіл лемді атомды бейбіт масатта пайдаланудаы ауіпсіздік мселесімен шындап айналысуа мжбр еткен рекетті бастауына айналды - Н. Назарбаев
КиевАСТАНА. 19 суір. азАпарат. Мемлекет басшысы Нрслтан Назарбаев Ядролы энергияны ауіпсіз жне инновациялы масатта пайдалану мселелері жніндегі Киев саммитіні пленарлы отырысында сз сйледі, деп хабарлайды Елбасыны баспасз ызметі. азАпарат Р Президенті Нрслтан Назарбаевты  пленарлы отырыста сйлеген сзіні мтінін таратады.

- рметті саммитке атысушылар! Ханымдар мен мырзалар!

Е алдымен, форумды йымдастырушылара, сондай-а форума шаыраны шін жеке Украина Президенті Виктор Федорович Януковичке ризашылыымды білдіргім келеді.   

здерііз де білесіздер, 26 суірде Чернобыль атом электр стансысында   лемдегі е ірі ядролы техногендік апат орын аланына 25 жыл толады. Асырып айтанды емес, Чернобыль апаты бкіл лемді атомды бейбіт масатта пайдаланудаы ауіпсіздік мселесімен шындап айналысуа мжбр еткен рекетті бастауына айналды. Чернобыль апатын жоюа жз мыдаан адам атысты, оларды арасында 32 мынан астам азастандытар жмыс істеді. Оларды кпшілігі денсаулытарынан айрылды жне мірін иды. Чернобыль асіреті ядролы радиацияны серіні жаымсыз салдарларын естіп-білген азастандытар арасында лі кнге дейін ауыр абылданады. азастан жерінде лемдегі е лкен Семей ядролы сына полигоны рекет еткен. Жарты асыра жуы уаыт бойы онда 456 ядролы жарылыс жасалды, оны рекет ету жиынтыы 116 Чернобыльа те саналады. лемдік оамдасты осы орынышты трагедияа лі кнге дейін баасын берген жо. Бл сынатарды салдарлары лі де за уаыт сезілетін болады. Мен азастан Президенті ретінде ол ойан алашы Жарлытарымны бірі Семей ядролы полигонын жабу туралы жат болды. ткен жылы Б-ны Бас хатшысы Пан Ги Мун мырза йымны басшыларыны алашысы болып брыны Семей полигонында болып, азастанны жаанды ядролы арусыздану ісіне осан лесіне жоары баасын берді, лемні зге елдерін бізді елімізден лгі алуа шаырды. Биылы жылы Семей полигоныны жабыланына 20 жыл толады. Тек Семей полигоны жабыланнан кейін ана лемдегі баса полигондарды да ні шті. азан айында азастанда осы маызды оиаа арналан Халыаралы «Ядролы арусыз лем шін форумы» теді. Мен осындай бастамамен ткен жылы Вашингтон саммитінде сз сйлеген едім.  Бгінгі жадайды пайдаланып, мдделілік танытушы барлы халыаралы йымдар мен мемлекеттерді форума атысуа шаырамын.

рметті ханымдар мен мырзалар!

Бгін таы да, бдан 25 жыл брыны трізді, лем алдында атом энергиясыны ауіпсіздігі мселесі ткір тр. Жапонды «Фукусима» АЭС-даы ттенше жадай мны айылы мысалы болып табылады. Ол атом энергетикасын дамыту саласында жаанды туекелдерді басаруды жалпыпланеталы механизмдері тапшы екенін айын крсетті. Сір, АЭС рылысыны алдаы жоспарында принципті трде жаа кзарастар ажет шыар. Бл сіресе осы салада бл уаыта дейін тжірибесі болмаан, атом энергиясын дамыту ниетіндегі елдер ескеру шін керек. стіміздегі асырды ортасында лемні 50-ге жуы елі атом стансыларын орналастыруды ойластыруда. Кез келген АЭС-даы ядролы апатты жаымсыз салдарлары міндетті трде трансшекаралы лшемдерге ие болады. Осыан байланысты АЭС-ны жне зге азаматты атомды нысандарды ауіпсіздігі жаанды ядролы ауіпсіздікті маызды раушысыны бірі ретінде танылуы керек. Атом энергетикасы нысандарыны бірыай, ата шектегі жне халыаралы танылан стандарттары мен ауіпсіздік лшемдерін зірлеу ттенше маызды. Онсыз лемде бірде-бір АЭС-сын пайдалануа жол берілмеуі тиіс. МАГАТЭ аясында жне туелсіз сарапшыларды тарта отырып, АЭС басару жне орау жйесіні міндетті траты стресс-тестін жасау пайдалы болан болар еді. АЭС пайдаланушы мемлекеттер мен компанияларды толы клемде з халын жне халыаралы оамдастыты кез келген, тіпті здеріні ядролы объектілеріндегі е елеусіз оиа туралы тез арада хабардар етуге міндеттеу ажет. Осы зады талапты бзан жадайда ата санкция арастыру керек. Атом энергетикасын дамытушы елді кіметі зге мемлекеттерді экономикалы мдделеріне жне жаанды экологияа нсан келтіргені шін толы жауапкершілікті алуа дайын болулары керек. Біз зімізді немерелеріміз бен шберелеріміз азіргі уаытта билік басындаы жне бизнестегілерді ателіктері шін жауап бермейтіндей жасауымыз керек. азастан атом энергетикасын дамытуа жз ойланып,  мы толанып барып адам басуда. Бізді еліміз уран кенін ндіру жнінен лемде бірінші орында. Бізде реакторларды пайдалануда, эксперименттік ядролы физика саласында атарылан жмыстарда, едуір іс жзінде де, ылыми-зерттеулер трінде де тжірибе бар. зімізді атом нерксібін дамытуды жаластыра отырып, біз уранды ндіруден бастап ядролы отын зірлеуге дейін айналысатын - ядролы-отын циклді тік-интегралды компаниясын руды жоспарлап отырмыз. Сонымен бір мезгілде радиоактивтік материалдарды засыз айналымына арсы іс-рекет етуші жне атом энергиясын пайдалану кезіндегі ауіпсіздікті амтамасыз етуді тиімді мемлекеттік жйесін рамыз. азастан МАГАТЭ аясында бізді елімізде тмен байытылан уранны халыаралы банкін ру туралы идея контестінде таратпау режимін ныайтуда лесті кеейтуге дайын. Мен азастан аумаында банкті ораластыруа зір екендігімізді таы да уаттаймын. Біз атом энергетикасы бкіл лемдік оамдастыта инновациялы-индустриалды дамуды шектеулі блігіне айналу ммкіндігіне сенеміз. Алайда бл шін ядролы технология ХХІ асырды талаптары мен тиісті рухындаы сапалы жаа дегейге шыуы керек. азастан кіметі Франция мен Украина Президенттеріні млімдемелерін арай келе, Чернобыль АЭС-на арналан халыаралы жобаны аятау шін аржы блу туралы шешім абылдаанын атап ткім келеді. Киев саммитінде атам энергетикасыны ауіпсіздігі мен заманауи даму мселелерін ке жне жан-жаты талылау наты нтижелерге ол жеткізуге кмектесетініне міт артамын.

Саммитке атысушыларды барлыына мыты денсаулы жне табыстар тілеймін.

Зейін ойып тыдаандарыыз шін рахмет!
ОБСУЖДЕНИЕ


Комментариев пока нет

Прокомментируйте!

Выскажите Ваше мнение:

Зарегистрироваться
Вакансии для учителей

  Copyright © ПроШколу.ру 2007-2019. Все права защищены.   О проекте | Реклама | Статистика | Контакты | Translate
Использование материалов данного ресурса допустимо только с письменного разрешения администрации сайта.

Поиск по порталу

Новые комментарииМосква и область свои полигоны активно закрывает последние 5-6 лет. Новых, соответственно, не появляется. Заводы? Кто-то слышал что-нибудь про новые заводы? Я нет. Старые работают наизнос.Переработка хороший бизнес, но требует значительных капиталовложений. Выход? Раскидать по России, благо спорить никто особливо не станет. Страна большая, а совесть у чиновников местных ... если и есть, то о-очень маленька.
Ваш комментарий, Наталья Валентиновна, как раз в тему, я о других... `Бояться надо не смерти, а пустой жизни.` Бертольд Брехт
Усталым путником я по пустыне брёл. Вставал и падал,снова шёл, С последних сил...а позади - Среди песков,давно уж не видать следов. Где б взять воды?Хотя б глоток? - Ведь я от жажды изнемог. Взмолился из последних сил. А что просил? -Чтоб Бог помог. Вот впереди...о,дивный сон! Виденьем очень удивлён. Среди пустынь,среди песков Сияет в зелени лесок. Там бьёт родник живой воды. Губами я к воде приник. Ах!До чего ж живительная влага! Ах!Нету в мире больше блага! И посмотрев вокруг,увидел вдруг Творенье чьих-то рук - Красивый терем,резные окна в нём и двери. Вокруг щебечут птицы,гуляют звери. Цветут цветы,как цвет небес! Неужто это мир чудес? Войдя в тот дом,был удивлён - Насколько же опрятен он! Обставлен мебелью с любовью, Чтоб бЫла польза для здоровья. А стол ломился от еды! Там было всё - вино и сок, И фрукты,и мясные блюда... Да! - подумал я, Такого угощенья не забуду. Испив вина и съев кусок,подумал я: `Кто сотворить всё это смог?` Нигде хозяина не видно. Неужто это всё само возникло? Кто сотворил сады,цветы, И реки,полные воды? Украсил зеленью полЯ,лугА? Кто дом построил,под названием `ЗЕМЛЯ?` Copyright: Лариса Рыбникова, 2016 Свидетельство о публикации №116061906774
Шикарная девушка!
Соседним областям вестимо - обидно. Но жаловаться грех, т.к. пол-России живет в Москве на заработках, а не у себя дома
Я то знаю. Но лекцию читать смогу только тогда, когда в сенат выберут:))

 http://www.roscomsport.com/

https://proshkolu.ru/user/robot/blog/568472/

https://roscomsport.com/

https://roscomsport.com/