Ирмина Марьяновна Давлюд - личная страница
26-27 октября буду проводится плановые работы
возможны перебои в работе портала
https://proshkolu.info/


Логин

Регистрация
Пароль
Забыли пароль?
http://proshkolu.info/

  О портале   Реклама   ТОП-100 школ   ТОП-100 участников   Рейтинги `Источника знаний`  

http://totaltest.ru/?promo=proshkolu&utm_source=site&utm_medium=proshkolu&utm_campaign=250x50 (edited)

https://ginger-cat.ru?from=proshkolu

https://diso.ru/?promo=proshkolu&utm_source=site&utm_medium=proshkolu&utm_campaign=250x50

https://mogu-pisat.ru/kurs/uchitel/?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=1759325ГЛАВНАЯ

ВСЕ ШКОЛЫ

НА КАРТЕ

КЛУБЫ

КОНКУРСЫ

БИБЛИОТЕКА

ИСТОЧНИК ЗНАНИЙ

ПОМОЩЬ

 МАТЕРИАЛЫ
 ▫ Нарматыýныя дакументы
 ▫ Сучасныя тэхналогii
 ▫ Часопiс `Роднае слова`
 ▫ `Роднае слова` 2010
 ▫ `Роднае слова` 2011
 ▫ Наша гiмназiя
 ▫ Беларуская мова
 ▫ Слоýнiкi
 ▫ Тэсты
 ▫ Марфалогiя i арфаграфiя
 ▫ Фанетыка i арфаэпiя
 ▫ Марфемная будова слова. Словаýтварэ- нне
 ▫ Арфаграфiя
 ▫ Сiнтаксiс i пунктуацыя
 ▫ Стылiстыка
 ▫ Лексiка. Фразеалогiя
 ▫ Афарызмы. Прыказкi. Прымаýкi
 ▫ Кантрольныя работы 6 клас
 ▫ Беларуская лiтаратура
 ▫ Заданнi па беларускай лiтаратуры
 ▫ Прэзентацыi да ýрокаý лiтаратуры
 ▫ Планы-канспекты ýрокаý
 ▫ Лiтаратурная крытыка
 ▫ Тэорыя лiтаратуры
 ▫ Cлоýнiкi
 ▫ Тэсты
 ▫ Лiтаратура Гродзеншчыны
 ▫ Прыкладны спiс твораý для дадатковага чытання. 5 - 11 класы
 ▫ Рыгор Барадулiн
 ▫ Максiм Багдановiч
 ▫ Iван Шамякiн
 ▫ Сяргей Грахоýскi
 ▫ Iван Чыгрынаý
 ▫ Уладзiмiр Караткевiч
 ▫ Нiл Гiлевiч
 ▫ Раiса Баравiкова
 ▫ Якуб Колас
 ▫ Янка Купала
 ▫ Андрэй Хадановiч
 ▫ Пiмен Панчанка
 ▫ Мiкола Мятлiцкi
 ▫ Яýгенiя Янiшчыц
 ▫ Васiль Быкаý
 ▫ Данута Бiчэль
 ▫ Анатоль Грачанiкаý
 ▫ Вячаслаý Адамчык
 ▫ Анатоль Вялюгiн
 ▫ Мiхась Лынькоý
 ▫ Ядвiгiн Ш.
 ▫ Алесь Якiмовiч
 ▫ Андрэй Федарэнка
 ▫ Паýлюк Трус
 ▫ Аляксей Дудараý
 ▫ Макiм Танк
 ▫ Алесь Звонак
 ▫ Кандрат Крапiваа
 ▫ Максiм Гарэцкi
 ▫ Андрэй Макаёнак
 ▫ Кузьма Чорны
 ▫ Змiцер Вiшнёý
 ▫ Iрына Багдановiч
 ▫ Глеб Лабадзенка
 ▫ Цiмур Хомiч
 ▫ Вiктар Жыбуль
 ▫ Анатоль Iвашчанка
 ▫ Святлана Алексiевiч
 ▫ Вiка Трэнас
 ▫ Алесь Разанаý
 ▫ Янка Сiпакоý
 ▫ Аркадзь Куляшоý
 ▫ Змiтрок Бядуля
 ▫ Iван Мележ
 ▫ Iван Навуменка
 ▫ Матэрыялы для падрыхтоýкi да алiмпiяды па беларускай мове i лiтаратуры
 ▫  5 клас
 ▫  6 клас
 ▫  7 клас
 ▫  8 клас
 ▫  9 клас
 ▫ 10 клас
 ▫ 11 клас
 ▫ Заданнi па ýсiх раздзелах мовазнаýства
 ▫ Для вуснага выказвання
 ▫ Вучэбныя дапаможнiкi
 ▫ Лiтаратура
 ▫ Мова
 ▫ Вусная народная творчасць
 ▫ Музыка i вiдэа
 ▫ Рознае
 ▫ Суткi
 ▫ Поры года
 ▫ Кветкi
 ▫ Сяброýства
 ▫ Вiншую
 ▫ Прырода
 ▫ Прывiтанне
 ▫ Пажаданнi
 ▫ Анiмацыi
 ▫ Беларусь
 ▫ Мой горад Гродна
 ▫ Навагрудак
 ▫ Мастацкая лiтаратура
 ▫ Паэзiя
 ▫ Проза
 ▫ Драматургiя
 ▫ Славутыя людзi
 ▫ Беларускiя месяцы
 ▫ Лiнгвiстычны аналiз мастацкага тэксту
 ▫ Спасылкi на беларускiя сайты
 ▫ Навукова-даследчая праца
 ▫ Пра дрэвы
 ▫ Беларускiя часопiсы
 ▫ Вокладкi часопiсаý
 ▫ Творы для завучвання на памяць. 5-11 класы
 ▫ 5 клас
 ▫ 6 клас
 ▫ 7 клас
 ▫ 8 клас
 ▫ 9 клас
 ▫ 10 клас
 ▫ 11 клас
 ▫ Мастацкiя творы для дадатковага чытання
 ▫ 8 клас
 ▫ 6 клас
Конкурсы


Конкурсы не выбраны

Ирмина Марьяновна Давлюд

Личная страница


КАБИНЕТ

ФАЙЛЫ

БЛОГ

ДРУЗЬЯ

ШКОЛЫ

ОБЩЕНИЕ

НАСТРОЙКИ

ЗАКЛАДКИ
Вы здесь:  Ирмина Марьяновна Давлюд


ПОСЛЕДНИЕ ОПУБЛИКОВАННЫЕ ФАЙЛЫ

Портрет - Без названия - Без названия - Сколько о себе... - Без названия - Шарики - Новыя беларускiя грошы -


ФАЙЛЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


Страница:   1    2    3  

Папка
Папка
Папка
Нарматыýныя дакументы
Сучасныя тэхналогii
Часопiс `Роднае слова`

Папка
Папка
Папка
Наша гiмназiя
Беларуская мова
Беларуская лiтаратура

Папка
Папка
Папка
Матэрыялы для падрыхтоýкi да алiмпiяды па беларускай мове i лiтаратуры
Вучэбныя дапаможнiкi
Вусная народная творчасць

Папка
Папка
Папка
Музыка i вiдэа
Рознае
Беларусь

Папка
Папка
Папка
Мастацкая лiтаратура
Славутыя людзi
Беларускiя месяцы

Папка
Папка
Папка
Лiнгвiстычны аналiз мастацкага тэксту
Спасылкi на беларускiя сайты
Навукова-даследчая праца

Папка
Папка
Папка
Пра дрэвы
Беларускiя часопiсы
Творы для завучвання на памяць. 5-11 класы

Папка
Файл
Файл
Мастацкiя творы для дадатковага чытання
Несупадзенне катэгорыi роду ý беларускай i рускай мовах
Беларуская мова. Прыкладнае каляндарна-тэматычнае планаванне на 2013/2014 навучальны год. 7 клас

Файл
Файл
Файл
Беларуская лiтаратура. Прыкладнае каляндарна-тэматычнае планаванне на 2013/2014 навучальны год. 7 клас
Беларуская лiтаратура. Прыкладнае каляндарна-тэматычнае планаванне на 2013/2014 навучальны год. 5 клас
Буквар

Файл
Файл
Файл
`Слова ý тэксце`. Вучэбная праграма факультатыýных заняткаý для VII класа агульнаадукацыйных устаноý з беларускай i рускай мовамi навучання
Беларуская мова. Урокi падрыхтоýкi да алiмпiяды
`Пад ветразем спасцiжэння i творчасцi`. Праграма факультатыва для 10 класаý агульнаадукацыйных устаноý з беларускай i рускай мовамi навучання

Файл
Файл
Файл
Праграмы факультатываý. Беларуская мова. 5-11 класы
Прыклады афармлення бiблiяграфiчных апiсанняý
Сцэнарый прэзентацыi для навукова-даследчай працы школьнiкаý

Файл
Файл
Файл
Рыторыка: Тропы i фiгуры маýлення
Беларускае барока
Беларускi арнамент

Файл
Файл
Файл
Беларускi арнамент
Лiчэбнiк. Схемы
Актыýная ацэнка

Изображение
Изображение
Изображение
Без названия
Без названия
Без названия

Изображение
Изображение
Файл
Без названия
Без названия
6 клас. Сакрэты словазмянення i формаýтварэння

Файл
Файл
Файл
7 клас. Слова ý тэксце
5 клас. Гранi слова: ад гука да сказа
8 клас. Гэты няпросты просты сказ

Файл
Файл
Файл
10-11 класы. Практыкум па арфаграфii беларускай мовы
11 клас. Практыкум па пунктуацыi беларускай мовы
11 клас. Шукаем шэдэýры!.. Вопыты лiтаратурных даследаванняý

Файл
10 клас. Пад ветразем спасцiжэння i творчасцi

Страница:   1    2    3  ЗАКЛАДКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра закладок нужна регистрация  Copyright © ПроШколу.ру 2007-2019. Все права защищены.   О проекте | Реклама | Статистика | Контакты | Translate
Использование материалов данного ресурса допустимо только с письменного разрешения администрации сайта.

Поиск по порталу

Новые комментарииМатематикой базовой и профильной в 9 классе он показал свою некомпетентность. А ВПР это неизвестно кем придуманная дурь.
Второй язык хоть и включили в перечень обязательных предметов, но уже дали этому `обратный ход`. Родители не хотят загружать своих детей языками, поэтому уже выводится предмет за рамки обязательного расписания. Три года у нас в школе был второй иностранный язык, а с этого года его отменили. Мне даже интересно, во многих школах он остался?
Лена, рад за тебя. Поздравляю!
Благодарю за ваши философские комментарии, уважаемые Владимир Николаевич и Константин Борисович!
Остальным чужое (боцман)
Татьяна Викторовна, как только включаемся на видеосвязь, внучка начинает рыдать. Я сказала, чтобы больше не звонила. Видео присылают только. И пишут.

 http://www.roscomsport.com/

https://proshkolu.ru/user/robot/blog/568472/

https://roscomsport.com/

https://roscomsport.com/